Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je piatok, 21.1.2022, 12:04:45

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie riaditeľ /riaditeľka MŠ

Typ: ostatné
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Slovenské Ďarmoty

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, 991 07 Slovenské Ďarmoty 99

Obec Slovenské Ďarmoty v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, 991 07 Slovenské Ďarmoty 99

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a o vykonaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
   

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Obce Slovenské Ďarmoty, alebo poštou na adresu:

Obec Slovenské Ďarmoty, 991 07  Slovenské Ďarmoty, v zalepenej obálke označenej nápisom

Neotvárať – Výberové konanie: riaditeľ/riaditeľka MŠ“ do  6.6.2019 do 10,00 hod.

Výberová komisia oznámi termín a miesto konania prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.


Vytvorené: 6. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2019 08:47
Autor: