Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 22.4.2024, 1:10:18

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Súčasnosť


Obec leží na juhu Slovenska v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa v nadmorskej výške 265 m. Katastrálne sa rozkladá v nadmorskej výške 138 – 265 m n. v. a zaberá plochu 1003,9 ha. Je to mladá obec, ale jej história – časti obce Iliašov, siaha až do obdobia Avarov, čoho dôkazom sú vykopávky. 

Vstupom Slovenska do Európskej únie sa Slovenské Ďarmoty stávajú vlastne predmestím spomínaného mesta Balassagyarmat, čím dominantnosť obce vzrastie. Geografická poloha obce, ktorá je križovatkou miest – Nitra, Lučenec, Banská Bystrica, Budapešť - predestinuje dôležitú úlohu obce najmä pre oblasť cestovného ruchu, vzhľadom na dobré vzťahy so susednými Balašskými Ďarmotami v Maďarskej republike. Obec Slovenské Ďarmoty má okolo 570 trvale bývajúceho obyvateľstva Obec patrí do teplej mierne suchej oblasti. Priemerná ročná teplota je 9,8 ºC.
 

Letecký pohľad na obec Letecký pohľad na obec


Najvyššie položeným miestom v katastri obce je vrch Čikmán (265 nad.v.). Okolie obce lemuje Biely vrch a preteká ním Kurekovský potok a Čebovský potok. Obec je miestom výskytu zriedkavých chránených živočíchov ako Koník stepný a Včelárik zlatý a zriedkavej chránenej rastliny - Kaviľ Ivanov. Tieto chránené druhy sa nachádzajú v chránenej oblasti "Ďarmotská stráň".

„V obci bol zavedený plyn v roku 2002. V roku 2005 sa realizovala výstavba kanalizácie a ČOV pomocou finančných prostriedkov z Phare CBC, štátneho rozpočtu a príspevku obce. Kolaudácia sa uskutočnila 7. 9. 2005. V súčasnosti je odkanalizovaná 90 % obce.

Obec je v rámci okresu Veľký Krtíš zásobovaná elektrickou energiou a to vedením Lučenec –Veľký Krtíš a Veľký Krtíš – Malé Zlievce – Rimavská Sobota. 

V roku 2008 bola zahájená realizácia projektu - výstavba vodovodu "Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom kohézneho  fondu. Výstavba vodovodu bola ukončená v auguste 2010. Hlavným zdrojom vody v sústave je vodná nádrž Hriňová, ďalšími menšími sú Ľuboreč a Opava.

 

V roku 2009 začala realizovať výstavba obecných nájomných bytov - 16 b.j.. Stavba bola zrealizovaná z nasledovných zdrojov: úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vlastné zdroje obce. Zhotoviteľom stavby je firma Jozef Šaranko - STEAM, Veľký Krtíš. Výstavba bola ukončená v roku 2010. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 11.10.2010. Slávnostné odovzdanie bytov nájomníkom sa uskutočnilo dňa 12.11.2010.Stavba obecných nájomných bytov pozostáva zo štyroch bytových domov s obecnými nájomnými bytmi, v rozsahu 16 b.j. Stavba je umiestnená v zastavanom území obce, pri miestnej komunikácii do cintorína.
 

Výstavba obecných nájomných bytov Výstavba obecných nájomných bytov

 V roku 2012 sa začala uskutočňovať rekonštrukcia DOMU SMÚTKU v obci.
 

Rekonštrukcia domu smútku Rekonštrukcia domu smútku


Rekonštrukcia domu smútku začala 01.júna 2012 firma Š-TEAM Jozef Šaranko z Veľkého Krtíša. Exteriér domu smútku bol rozšírený o prístrešok. V interiéri sa vykonali menšie úpravy a vymaľovali steny. Zateplili sa steny, vymenili okná a dvere, položila sa zámková dlažba, natrelo sa oplatenie a osadili sa mramorové platne nad vchod. Projekt bol podporený z programu rozvoja vidieka prostredníctvom MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia so sídlom v Leseniciach.
 

Dom smútku Dom smútku Dom smútku Dom smútku

 Dňa 21.07.2013 počas akcie Deň detí 2013 v Slovenských Ďarmotách bolo slávnostne odovzdané detské ihrisko "Srdiečko - Ihrisko pre najmenších". Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustreamu. Zhotoviteľom diela je firma Jozef Šaranko ŠTEAM z Veľkého Krtíša. 
 

Detské ihrisko Detské ihrisko
Detské ihrisko Detské ihrisko

 V roku 2013 sa v obci Slovenské Ďarmoty realizoval projekt: Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v obci Slovenské Ďarmoty zariadením kamerového systému. 

Projekt je zameraný na prevenciu páchania kriminálnej činnosti v obci, zameranie na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov, ako aj majetku obce prostredníctvom klasickej technickej ochrany, zavedenie monitorovacieho kamerového systému. Kamera je umiestnená na vopred účelovo vybranom strategickom mieste v intraviláne obce ako súčasť cieleného a koordinovaného pôsobenia v rámci predchádzania kriminality v obci. 
 

Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti
Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
 Rekonštrukcia Kultúrneho domu 2014
 

Kultúrny dom Rekonštrukcia Kultúrneho domu 2014

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2014 z dotácie zo Štátneho rozpočtu
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Rekonštrukcia verejného osvetlenia

 


       Nadácia SPP - Zveľadenie a rekonštrukcia verejného priestoru 2015

chodník v cintorínePodpora na chodník z SPP

      


Multifunkčné ihrisko - Podpora rozvoja športu - 2015

Multifunkčné ihrisko podpora Multifunkčné ihrisko