Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 26.2.2024, 18:34:45

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Matričný úrad


Ako vybaviť?

Matričný doklad na použitie v tuzemsku

Predložíte
platný občiansky preukaz a zaplatíte správny poplatok.
Poplatky: 1,5 €


Lehota na vybavenie: Na počkanie
Opravný prostriedok: bez opravného prostriedku

 Matričný doklad na použitie v zahraničí

Predložíte
platný občiansky preukaz a zaplatíte správny poplatok. Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.
Poplatky: 1,5 €

Lehota na vybavenie:Na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 Osvedčovanie fotokópií listín

Predložíte
originál listiny a jej fotokópiu
Poplatky: 2 €

Lehota na vybavenie:na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Osvedčovanie podpisov

Predložíte
Čestné vyhlásenie alebo vlastnú listinu na ktorej má byť osvedčený podpis, platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
Poplatky: 2 €

Lehota na vybavenie:na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu- 5 obojstranne
 


 


Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

Predložíte
Vypísané oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode,  kópia -sobášny list, občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode
Poplatky: bez správneho poplatku do 3 mesiacov


Lehota na vybavenie: do 30 dní
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Úmrtný list

Predložíte listy o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zomretého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje
Poplatky: bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Úmrtný list - duplikát

Predložíte
občiansky preukaz občana, ktorý žiada duplikát a dátum úmrtia zomretého
Poplatky: 5 €

Lehota na vybavenie:na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Sobášny list - duplikát

Predložíte
občiansky preukaz  a dátum  sobáša
Poplatky: 5 €

Lehota na vybavenie:na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Uzavretie manželstva (jeden zo snúbencov je cudzinec)

Snúbenci predložia
vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), platný občiansky preukaz, cestovný pas (cudzinec), rodné listy a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (cudzinec).Cudzojazyčné doklady preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka.
Doklady prísť vopred prekonzultovať s matrikárkou.
Predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.
Poplatky: 66 €

Lehota na vybavenie:na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Uzavretie manželstva (neplnoletý snúbenec)

Snúbenci predložia
vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), platné občianske preukazy, rodné listy, a právoplatné rozhodnutie Okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Poplatky: bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Uzavretie manželstva (rozvedení alebo vdovci)

Snúbenci predložia
vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), občianske preukazy, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list (vdovec)
Poplatky: bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Uzavretie manželstva pred Matričným úradom (slobodní s trvalým pobytom mimo Slovenských Ďarmôt)

Snúbenci predložia
vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy a zmocnenie na uzavretie manželstva (z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov)
Poplatky: bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Uzavretie manželstva (slobodní s trvalým pobytom v Slovenských Ďarmotách)

Snúbenci predložia
vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy. Snúbenci musia žiadosť podpísať pred matrikárkou.
Poplatky: bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Zápis do osobitnej matriky (úmrtie v cudzine)

Predložíte
cudzojazyčný doklad (úmrtný list), súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o úmrtí. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP. Uvedené doklady zasiela do osobitnej matriky matrikárka.
Poplatky: bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Zápis do osobitnej matriky (uzavretie manželstva v cudzine)

Predložíte  
cudzojazyčný doklad /sobášny list/, súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o uzavretí manželstva. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP. Uvedené doklady zasiela do odobitnej matriky matrikárka.
Poplatky: bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Zápis do osobitnej matriky (narodenie)

Predložíte
cudzojazyčný doklad (rodný list), súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o narodení. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP, sobášny list. Uvedené doklady zasiela do osobitnej matriky matrikárka.
Poplatky: bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 
Žiadosť o odpis, výpis z registra trestov

Predložíte
vypísanú žiadosť o odpis alebo výpis (vyzdvihnete si ju na matričnom úrade), platný občiansky preukaz
Poplatky: kolok v hodnote 4 € je potrebné priniesť (1,5 € zaplatíte na matričnom úrade


Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa