Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 26.2.2024, 19:24:11

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

 

1 Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

 

Spôsob zriadenia povinnej osoby:

 

Obec Slovenské Ďarmoty  bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku  1990.

 

Právomoci a kompetencie obce:

 

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71),

zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),

platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,

všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

  

Organizačná štruktúra obce:

 

Orgánmi obce Slovenské Ďarmoty  sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Ďarmoty je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

Starosta obce Slovenské Ďarmoty je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 

Obecná rada – nie je zriadená

 

Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

                 Komisia životného prostredia a výstavby, lesného hospodárstva

                 Finančná komisia

                 Komisia kultúrno-školská a športová

                 Komisia na ochranu verejného poriadku

                 Komisia sociálno-zdravotná

 

 

Obecný úrad Slovenské Ďarmoty – je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce,

                                                                zabezpečuje organizačné a administratívne práce.

Prácu a činnosti obecného úradu organizuje a riadi starosta obce .

 

 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Slovenské Ďarmoty,  ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 

  

2  Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; miesto lehota a spôsob podania

    opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

 

Miesto, kde možno získať informácie: Obec Slovenské Ďarmoty, 991 07  Slovenské Ďarmoty 99

Čas: úradné hodiny Obecného úradu v Slovenských Ďarmotách

Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou sdarmoty@slovenskedarmoty.sk

 

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a)  poštou na adresu obce: Obec Slovenské Ďarmoty, 991 07 Slovenské Ďarmoty 99

b)  v podateľni obecného úradu

 

 

3  Postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt 

           

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

a) poštou na adresu obce: Obec Slovenské Ďarmoty, 991 07  Slovenské Ďarmoty 99

b)  osobne v podateľni obecného úradu  v Slovenských Ďarmotách počas úradných hodín.

Obec Slovenské Ďarmoty  postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

  

4 Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

 

5  Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

 

 

6 Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

Návrhy VZN:

Podľa: § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Schválené VZN – podmienka účinnosti

Podľa: § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Platné VZN obce 

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách aj na  obecnom úrade.

 

Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi

Podľa: § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

7 Zbierky zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

 

8 Nehnuteľnosti a hnuteľné veci, ktoré obec prevádza do vlastníctva právnických osôb alebo fyzických osôb

 

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy v jej vlastníctve,  ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva, alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu   sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

 

9 Predaj majetku obce

Podľa:§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

10 Informácie o nájme majetku obce

Podľa: § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

11. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenských Ďarmotách

 

Podľa: § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

12. Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, uznesenia  a informácie o dochádzke

 

Podľa: § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

13. Návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce

Podľa: § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

14. Rozpočet obce

Podľa: čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.  o rozpočtovej

„Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka.“

 

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – raz za šesť mesiacov

Podľa: § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

16. Súhrnná správa o zákazkách

Podľa: § 111 ods. 2 zákona 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

a) hodnotu zákazky,

b) predmet zákazky,

c) identifikáciu úspešného uchádzača.