Cirkev

FotoObyvatelia obce sú silne nábožensky založení, o čom svedčia pravidelne sa konajúce obrady v krásnom modernom kostole sv. Imricha, postavenom v roku 1993 na pôvodne plánovanom pozemku bývalej zvonice a požiarnej zbrojnice. Práce, potrebné na realizáciu tohto zámeru začali v roku 1991. Projekt stavby vypracoval Gradient a. s. Bratislava, autorom štúdie je Ing. architektúry Peter Mazúr. Búranie zvonice, hasičskej zbrojnice a časti oplotenia vykonalo miestne obyvateľstvo.

Na tento finančne náročný projekt prispeli najmä miestni obyvatelia, okolité dediny a prívrženci kresťanskej cirkvi. Slávnostná vysviacka kostola sa konala 6. novembra 1992.

Prístup do kostola je podporený stromoradím a jeho vyvrcholením je vstupná brána, ktorá vytvára opticky základňu dominante kompozície – zvonici. Ako protiváha pôsobí vysoká subtilná zvonica voči hmote samotnej lode, ktorá je gradovaná od zvonice, smerom k oltáru na východ. Tvar lode je gradovaný nielen vo vertikále, ale aj v pôdoryse. Vyvrcholenie kompozície lode je v náznaku priečnej lode v úrovni oltára s výrazným akcentom – farebnou sklenou vitrážou. Tá svojim trojuholníkovým tvarom s vrcholom nahor ešte viac umocňuje vzostupnosť priestoru.

Objekt kostola dopĺňa hmotovo zámerne nevýrazná časť príslušenstva kostola, ktorá je akoby schovaná za hlavnou loďou kostola a v terénnom záreze. Základnú dispozičnú schému tvorí hlavná loď pripájajúca sa s hygienickým zariadením. 

Oslava 20. výročia - FOTKY:   fotogaleria/2016/kostol-oslava-20-vyrocia-57sk.html

Kostol 2016