Sadzobník poplatkov

Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Slovenské Ďarmoty  a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v Internej smernici obce Slovenské Ďarmoty o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytovanie informácií.

Žiadosť je možné podať:

  1. písomne na adresu obecného úradu: Obec Slovenské Ďarmoty, 991 07 Slovenské Ďarmoty 99, písomne osobným doručením na obecný úrad,
  2. telefonicky na čísle 047/48 94 196  alebo faxom na čísle 047/48 94 196
  3. alebo elektronickou poštou na adresu: sdarmoty@slovenskedarmoty.sk  

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v úradných hodinách.