Matrika

Ako vybaviť?

Matričný doklad na použitie v tuzemsku

 • Predložíte: platný občiansky preukaz a zaplatíte správny poplatok.
 • Poplatky: 1,5 €
 • Lehota na vybavenie: Na počkanie
 • Opravný prostriedok: bez opravného prostriedku

Matričný doklad na použitie v zahraničí

 • Predložíte: platný občiansky preukaz a zaplatíte správny poplatok. Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.
 • Poplatky: 1,5 €
 • Lehota na vybavenie: Na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Osvedčovanie fotokópií listín

 • Predložíte: originál listiny a jej fotokópiu
 • Poplatky: 2 €
 • Lehota na vybavenie:na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Osvedčovanie podpisov

 • Predložíte: Čestné vyhlásenie alebo vlastnú listinu na ktorej má byť osvedčený podpis, platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Poplatky: 2 €
 • Lehota na vybavenie:na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa
 • Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu- 5 obojstranne

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

 • Predložíte: Vypísané oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode,  kópia -sobášny list, občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode
 • Poplatky: bez správneho poplatku do 3 mesiacov
 • Lehota na vybavenie: do 30 dní
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Úmrtný list

 • Predložíte: listy o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zomretého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje
 • Poplatky: bez správneho poplatku
 • Lehota na vybavenie: na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Úmrtný list - duplikát

 • Predložíte: občiansky preukaz občana, ktorý žiada duplikát a dátum úmrtia zomretého
 • Poplatky: 5 €
 • Lehota na vybavenie:na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Sobášny list - duplikát

 • Predložíte: občiansky preukaz  a dátum  sobáša
 • Poplatky: 5 €
 • Lehota na vybavenie:na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Uzavretie manželstva (jeden zo snúbencov je cudzinec)

 • Snúbenci predložia: vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), platný občiansky preukaz, cestovný pas (cudzinec), rodné listy a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (cudzinec).Cudzojazyčné doklady preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka.
 • Doklady prísť vopred prekonzultovať s matrikárkou.
 • Predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.
 • Poplatky: 66 €
 • Lehota na vybavenie:na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Uzavretie manželstva (neplnoletý snúbenec)

 • Snúbenci predložia: vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), platné občianske preukazy, rodné listy, a právoplatné rozhodnutie Okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
 • Poplatky: bez správneho poplatku
 • Lehota na vybavenie: na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Uzavretie manželstva (rozvedení alebo vdovci)

 • Snúbenci predložia: vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), občianske preukazy, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list (vdovec)
 • Poplatky: bez správneho poplatku
 • Lehota na vybavenie: na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Uzavretie manželstva pred Matričným úradom (slobodní s trvalým pobytom mimo Slovenských Ďarmôt)

 • Snúbenci predložia: vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy a zmocnenie na uzavretie manželstva (z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov)
 • Poplatky: bez správneho poplatku
 • Lehota na vybavenie: na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Uzavretie manželstva (slobodní s trvalým pobytom v Slovenských Ďarmotách)

 • Snúbenci predložia: vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy. Snúbenci musia žiadosť podpísať pred matrikárkou.
 • Poplatky: bez správneho poplatku
 • Lehota na vybavenie: na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Zápis do osobitnej matriky (úmrtie v cudzine)

 • Predložíte: cudzojazyčný doklad (úmrtný list), súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o úmrtí. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP. Uvedené doklady zasiela do osobitnej matriky matrikárka.
 • Poplatky: bez správneho poplatku
 • Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Zápis do osobitnej matriky (uzavretie manželstva v cudzine)

 • Predložíte:  cudzojazyčný doklad /sobášny list/, súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o uzavretí manželstva. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP. Uvedené doklady zasiela do odobitnej matriky matrikárka.
 • Poplatky: bez správneho poplatku
 • Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Zápis do osobitnej matriky (narodenie)

 • Predložíte: cudzojazyčný doklad (rodný list), súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o narodení. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP, sobášny list. Uvedené doklady zasiela do osobitnej matriky matrikárka.
 • Poplatky: bez správneho poplatku
 • Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa

Žiadosť o odpis, výpis z registra trestov

 • Predložíte: vypísanú žiadosť o odpis alebo výpis (vyzdvihnete si ju na matričnom úrade), platný občiansky preukaz
 • Poplatky: kolok v hodnote 4 € je potrebné priniesť (1,5 € zaplatíte na matričnom úrade
 • Lehota na vybavenie: na počkanie
 • Opravný prostriedok: nepodáva sa