Nájomné byty

Upozorňujeme občanov a záujemcov o nájomné byty, že v nasledovnom období budeme postupne doplňovať informácie do zložky NÁJOMNÉ BYTY ! 

Obec Slovenské Ďamoty začína v roku 2023 výstavbu ďalších 16 nájomných bytov.

Administratívny postup pri záujme o pridelenie obecného nájomného bytu

 1. Žiadatelia o obecný nájomný byt sú evidovaní na Obecnom úrade v Slovenských Ďarmotách. Žiadosti budú posudzované postupne ako boli doručené. Uprednostnení sú obyvatelia obce Slovenské Ďarmoty. V prípade uvoľnenia bytu budú žiadatelia postupne podľa poradia vyzvaní k doloženiu potrebných dokumentov. O pridelení nájomných bytov rozhodne bytová komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva.
 2. Žiadateľ predloží: 
  1. písomnú žiadosť (nájdete v časti TLAČIVÁ  dole na tejto strane pod textom!) 
   • Ďalšie uvedené dokumenty neskôr po výzve obcou ! 
  2. čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu,
  3. príjem všetkých pracujúcich osôb, ktoré budú v byte bývať za predchádzajúci kalendárny rok
  4. žiadateľ ZŤP predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia,
 3. Žiadateľ, ktorý nepredloží údaje a doklady podľa odseku 2, uvedie nepravdivé údaje alebo údaje sfalšuje, považuje sa za uspokojeného. Uspokojení žiadatelia sa vyradia z evidencie žiadostí o nájomný byt. 
 4. Pred pridelením  bytu zloží žiadateľ finančnú zábezpeku (obec o podmienkach a výške zábezpeky bude včas informovať žiadateľov). 
 5. Výmena bytu po pridelení nie je možná.
 6. Opätovné predĺženie nájmu sa zrealizuje po predložení potvrdení o príjme.

Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte

§22 Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociánom bývaní

 1. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho štandardu.
 2. Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 alebo ak ide o byt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva.
 3. Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je
  1. osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške trojnásobku životného minima,
  2. osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške päťnásobku životného minima, ak
   1. osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
   2. ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
   3. aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
  3. osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške štvornásobku životného minima,
  4. osoba, ktorá nepresiahla vek 30 rokov a 
   1. ktorej sa skončilo poskytovanie starostlivosti v zariadení na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení alebo ústavnej starostlivosti,
   2. ktorej zanikla náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu,39) alebo
   3. ktorá bola zverená do starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča na základe neodkladného opatrenia a pred dovŕšením jej plnoletosti bol podaný návrh na zverenie tejto osoby do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo na ustanovenie poručníka tejto osobe podľa osobitného predpisu,39)
  5. osoba, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu,40)
  6. osoba, ktorej sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 4. Mesačný príjem oprávnenej fyzickej osoby a ostatných osôb žijúcich v byte podľa odseku 3 sa vypočíta z príjmu42) za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
 5. Životné minimum podľa odseku 3 sa vypočíta ako súčet súm životného minima pre plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu42) za každú plnoletú fyzickú osobu, ktorá žije v byte a súm životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu42) za každé zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa, ktoré žije v byte. Pri výpočte sa vychádza zo súm životného minima platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
 6. Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
 7. Žiadateľ podľa § 7 písm. a) a b) ustanoví vo svojom všeobecne záväznom nariadení okruh oprávnených fyzických osôb podľa odseku 3 písm. f) vrátane dôvodov hodných osobitného zreteľa. Fyzickým osobám podľa prvej vety môže žiadateľ prenajať najviac 20 % z počtu podporených nájomných bytov vo svojom vlastníctve. Za podporený nájomný byt sa považuje nájomný byt, na ktorého obstaranie bola poskytnutá dotácia podľa tohto zákona alebo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010.